• Regulamin

Informacje ogólne
1. Podmiotem prowadzącym serwis ze sklepem internetowym haftdlaciebie.pl jest firma Haft Dla Ciebie NIP: 85 129 14 606 REGON:320122586 z siedzibą: ul.Kanałowa 18 Cekcyn 89-511
2. Działalność serwisu haftdlaciebie.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Przed przystąpieniem do korzystania z usług portalu użytkownik (klient) jest obowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i świadomego wyrażenia zobowiązania do przestrzegania jego postanowień.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do odtwarzania, pozyskiwania za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i utrwalania nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników portalu zarówno przed przystąpieniem do korzystania z usług portalu, jak i w każdej chwili po zarejestrowaniu Indywidualnego Konta Użytkownika.
5. Regulamin niniejszy określa:
1. cele i zasady funkcjonowania portalu,
2. zasady rejestracji kont użytkowników portalu,
3. prawa i obowiązki użytkowników portalu,
4. ochronę danych osobowych użytkowników portalu,
5. zasady poszanowania prywatności użytkowników portalu,
6. minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu,
7. zasady odpowiedzialności,
8. zasady wymiany korespondencji i składania reklamacji przez Użytkowników portalu,
9. pozostałe postanowienia.
6. 1.2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu zamiennie „Klientem” lub „Użytkownikiem”. 1.3. Przez „Towar” rozumie się wszelkie produkty, jakie Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu www.haftdlaciebie.pl, e-mail’em, oraz zamawiając telefonicznie 1.4. Warunkiem koniecznym do dokonania zamówienia jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówienia. 1.5. Zakładając konto Klient jest obowiązany do świadomego złożenia uprzedniego oświadczenia, iż zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu. 1.6. W trakcie procedury rejestracyjnej Klient jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym i koniecznym do realizacji zamówienia.
1.7. W trakcie procedury rejestracyjnej Klient jest również proszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej na adres poczty elektronicznej.
1.8. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie korespondencji handlowej stosownie do postanowień dwóch punktów powyżej uniemożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem portalu www.haftdlaciebie.pl
1.8. Klient może wyrazić również odrębnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newsletterów i innej informacji handlowej z serwisu haftdlacibie.pl na adres poczty elektronicznej).
2. 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
2.1. W sklepie haftdlaciebie.pl można dokonać zakupów składając zamówienie poprzez stronę WWW.HAFTDLACIEBIE.PL  posługując się koszykiem na stronach serwisu www. 2.1.1.2. Warunkiem podstawowym realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem.
3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR
3.1. Formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru, wykonanie przedpłaty (metoda dozwolona tylko w przypadku podmiotów gospodarczych) na konto wskazane w potwierdzeniu zamówienia . 3.2. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór towaru następuje w określonym przez w zamówieniu terminie. 3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto HAFTDLACIEBIE.PL. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów logistycznych. Koszty logistyczne obejmują koszty transportu i usług dodatkowych np. przepakowania, konfekcjonowania.
3.4. W przypadku powstania dodatkowych kosztów dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta, jak np. nieodebranie towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności
za pobraniem itp. - koszty te pokrywa Klient. 3.5. Wraz z dostawą towaru Klient otrzymuje rachunek.
3.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. TERMINY I SPOSÓB DOSTAWY

4.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej DPD lub Pocztą Polską. 4.2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi. 4.2.1. W przypadku podmiotów gospodarczych , wysłanie towaru firmą spedycyjną, z którą HAFTDLACIEBIE.PL nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z HAFTDLACIEBIE.PL  4.3. HAFTDLACIEBIE.PL dokłada wszelkich starań, aby towary były dostarczane w terminach jak najkrótszych (standardowo 3 dni roboczych), jednakże z uwagi na możliwość okresowych zmian w ilości zamówień składanych poprzez www.haftdlaciebie.pl (np. okresy świąteczne), ustala się terminy maksymalne dostaw:
4.3.1. Dla zamówień złożonych po godzinie 15:00 danego dnia, ustala się termin maksymalny dostawy na 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.3.2. Dla zamówień złożonych przed godziną 15:00 danego dnia, ustala się termin maksymalny dostawy na 6 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.3.3. Dla zamówień złożonych w okresie 14-dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia - ustala się termin maksymalny dostawy na 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.3.4. Dla zamówień złożonych w okresie 14-dni poprzedzających Święta Wielkanocne - ustala się termin maksymalny dostawy na 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.4. Termin realizacji zamówień na produkty określone jako „NA ZAMÓWIENIE”, wynosi 20 dni roboczych od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia przez HAFTDLACIEBIE.PL. Zamówienie takie może być zrealizowane po wpłaceniu przez Klienta przedpłaty 100% i zapewnienia dostępności produktu u dostawcy HAFTDLACIEBIE.PL. Przez potwierdzenie ralizacji zamówienia rozumie, się otrzymanie przez HAFTDLACIEBIE.PL pełnej kwoty zaliczki i otrzymaniu przez klienta pisemnej informacji, iż produkt znajduje się w magazynie producenta czy też dystrybutora. Przekroczenie wskazanego wyżej terminu dostawy towaru nie upoważnia Klienta do rezygnacji z zamówienia.
HAFTDLACIEBIE.PL może wyrazić zgodę na rezygnację z zamówienia pod warunkiem pokrycia przez Klienta kosztów związanych ze zwrotem produktów do dostawcy.
Poprzez zakup rozumie się złożenie zamówienia, które zostanie zakończone rachunkiem. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zakupu w rozumieniu niniejszego regulaminu. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są jako jeden zakup.
4.4. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.
4.5. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w ww. terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji. 4.6. Jeżeli na terenie zamieszkania lub siedziby Klienta spedytorzy oferują usługi spedycyjne polegające na dostawie towaru w sobotę albo o wyznaczonej godzinie, HAFTDLACIEBIE.PL  dopuszcza możliwość realizacji takich zleceń. Dodatkowe koszty usługi firmy kurierskiej z tego tytułu wliczane są do kosztów dostawy.
5. ZWROT TOWARU
5.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych przez HAFTDLACIEBIE.PL  z przedsiębiorcami (art. 558 § 1 kc ). 5.2. Zasady zwrotu sprawnego towaru przez konsumentów: 5.2.1. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient. Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena towaru.
5.2.2. Towar, który nie nosi znamion użytkowania może zostać zwrócony do HAFTDLACIEBIE.PL w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru Klientowi. 5.2.3. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru HAFTDLACIEBIE.PL  zwróci zapłaconą cenę towaru w ciągu 3 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 5.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania, nie podlega zwrotowi. 5.4. W przypadku, gdy Klient, mimo miał taką możliwość, nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do HAFTDLACIEBIE.PL. 5.5. Klient zobowiązany jest podpisać rachunek korygujący na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania rachunku korygującego. 5.6. Na uzasadnioną prośbę Klienta HAFTDLACIEBIE.PL może wyrazić zgodę na zwrot towaru po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5.2.2., z zachowaniem pozostałych warunków
określonych w pkt od 5.2 do pkt 5.5.
6. Ochrona danych osobowych
6.1. W zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych haftdlaciebie.pl stosuje przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6.2. haftdlaciebie.pl jest administratorem danych w rozumieniu ww. ustaw, zgłoszonym do rejestracji przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
6.3. Przez zarejestrowanie konta na portalu haftdlaciebie.pl oraz korzystanie z niego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w zakresie umożliwiającym realizację zamówień.
6.4. Dane osobowe Użytkowników portalu są zbierane wyłącznie za ich zgodą, wyrażoną bezpośrednio i świadomie przed ich podaniem.
6.5. Wykorzystanie danych w innym zakresie niż wyżej podany, w tym w celach marketingowych bądź reklamowych, wymaga odrębnej zgody Użytkownika.
6.6. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych na Indywidualnym Koncie Użytkownika.
6.7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć w całości swoje dane osobowe zarejestrowane na Indywidualnym Koncie Użytkownika poprzez usunięcie tego konta.
7. Zasady poszanowania prywatności Użytkowników portalu
7.1. haftdlaciebie.pl dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prawa Użytkowników do prywatności poprzez między innymi następujące działania:
7.1.1. stosowanie wysokiego stopnia ochrony technicznej danych, środków sprzętowych, informatycznych i telekomunikacyjnych, środków ochrony w ramach oprogramowania urządzeń teletransmisji, środków ochrony w ramach oprogramowania systemów, środków ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych – w zakresie charakterystycznym dla usługi hostingu,
7.1.2. ochronę danych osobowych Użytkowników,
7.1.3. stosowanie procedur identyfikacyjnych Użytkowników (indywidualne konto, login, hasło),
7.1.4. wygasanie zalogowania po 60 minutach bezczynności,
7.1.5. wymuszanie stosowania przez Użytkowników haseł o odpowiedniej długości zapewniającej ochronę przed atakiem słownikowym,
7.1.6. zabezpieczenie przed odgadnięciem hasła metodą słownikową - czasowa blokada konta przy określonej ilości nieudanych prób logowania niepoprawnym hasłem wykonanych w ciągu ostatnich 60 minut,
7.1.7. zakładanie kont poprzez uwierzytelnienie adresu email Użytkownika (wiadomość z linkiem aktywującym),
7.1.8. podział kont na administratorów i innych Użytkowników, rozgraniczający dostęp do danych osobowych i panelu administracyjnego.


8. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI I KORZYSTANIA Z PORTALU
8.1. haftdlaciebie.pl jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w działaniu portalu, jeżeli jest to spowodowane:
8.1.1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
8.1.2. przyczynami niezależnymi od haftdlaciebie.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
9.1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej portalu www.haftdlaciebie.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przez Użytkowników.
9.2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich w sposób określony w punkcie poprzedzającym.
9.3. O zmianach Regulaminu dotychczasowi Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nadto stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej portalu.
9.4. Jeżeli w okresie 14 dni od powiadomienia Użytkownik nie dokona usunięcia swojego konta użytkownika z portalu, uznaje się, iż wyraził zgodę na zmiany Regulaminu.
9.5. Dane osobowe Użytkownika, którego konto zostało usunięte zgodnie z postanowieniami Regulaminu, są usuwane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Po tym okresie haftdlaciebie.pl może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przepisami prawa.
9.6. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy HAFTDLACIEBIE oraz na adres e-mailowy haftdlaciebie@wp.pl (całodobowo). Uwagi dotyczące realizacji zamówień mogą być również przesyłane na adres e-mailowy: haftdlaciebie@wp.pl
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny